Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují vzájemný obchodní vztah, mezi kupujícím (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.eobd.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je společnost DEVCOM, spol. s r. o., se sídlem Božanovská 884/10, 193 00 Praha 9, IČO: 25787594, DIČ: CZ25787594, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 70243.

II. Objednávka

 1. Objednávku může učinit Kupující prostřednictvím internetového obchodu, Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí emailem. Poté, co Kupující obdrží e-mailem potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
 2. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným uhrazením kupní ceny.

III. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cena zboží dodávaného Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy, bude stanovena dle ceníku Prodávajícího platného v době objednání zboží. Jsme plátci DPH a všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
  • a) V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese DEVCOM spol. s r.o., Božanovská 884/10, 19300 Praha 9.
  • b) V hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce, při převzetí dobírky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL. Cena balného a dopravného jsou uvedeny u objednávky.
  • c) Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření objednávky pod variabilním symbolem platby – faktury. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
  • d) Bezhotovostně kreditní nebo debetní kartou, podporovány jsou karty VISA, MasterCard. Platba kartou je prováděna prostřednictvím platební brány Stripe.
 3. Kupujícím ze zahraničí nabízí Prodávající možnost platby dobírkou, převodem nebo dle dohody.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV.  Přeprava a dodání zboží

 1. Objednané zboží bude předáno k přepravě nejpozději do 14 dnů od obdržení emailu, potvrzujícího přijetí objednávky.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

 1. Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů a to v případě, že je spotřebitelem.
 2. Zboží musí být vráceno na adresu provozovny Prodávajícího: DEVCOM, spol. s.r.o., Božanovská 884/10, 193 00 Praha 9 osobně nebo jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Náklady na poštovné a balné hradí Kupující.
 3. Zboží včetně originálního obalu musí být vráceno Prodávajícímu do 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy a zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě – faktura.
 4. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Poplatky za balné a dopravné jsou Kupujícímu taktéž vráceny v plné míře. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebováno, vznikne Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění “Jednostranně odstupuji od objednávky ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis.”

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:
  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
 2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího.

VII. Nepřevzetí, odmítnutí zásilky – odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst 8 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od smlouvy  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel originální obal.
 2. Pokud Kupující z jakéhokoli důvodu nepřevezme či odmítne převzít zásilku se svojí závaznou objednávkou, která byla řádně vyexpedována v termínu uvedeném v bodu V. těchto Podmínek, je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s expedicí zásilky. V nákladech je započtena částka za dopravu závazně objednaného zboží tam a zpět, včetně balného a stornopoplatku. Kupující, který zásilku nepřevzal, či odmítl je povinen náklady uhradit na základě zaslané faktury se 14 denní splatností převodem na účet Prodávajícího.
  Pokud by kupující měl stále zájem o dodávaný produkt, je povinen za předmět zaplatit předem na účet prodávajícího. Poštovné a služby které jsou s tím spojené jsou dle ceníku DEVCOM, spol. s.r.o.

VIII. Ochrana osobních údajů a GDPR

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v čas odeslání objednávky Kupujícím.
 2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že právní vztahy těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2019.