Přeskočit na obsah

Reklamace a vrácení zboží

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen “zboží”), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je společnost DEVCOM, spol. s r. o., se sídlem Božanovská 884/10, 193 00 Praha 9, IČO: 25787594, DIČ: CZ25787594, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 70243.

II. Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • poškození zboží při přepravě ( nutno řešit s dopravcem )
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN 

Prodejce neposkytuje – ani nelze předpokládat poskytování – další záruky. Prodejce také není zodpovědný za jakékoliv zvláštní, náhodné nebo následné škody, které vyvstanou z používání jeho zboží nebo příslušenství. Tím momentem, kdy začne zboží používat nebo provozovat, uživatel přejímá veškerou z toho vyplývající odpovědnost. V žádném případě nemůže odpovědnost dovozce a výrobce přesáhnout skutečnou prodejní cenu zaplacenou za zboží.

III. Reklamace

Kupující je povinen v případě zaslání zboží, zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě jakýchkoli závad je Kupující oprávněn danou zásilku nepřevzít a neprodleně, nejpozději však do 3 dnů o této skutečnosti písemně informovat Prodávajícího. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.

V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího.

Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je provozovna Prodávajícího: DEVCOM, spol.s r.o., Božanovská 884/10, 193 00 Praha 9. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede doporučeným dopisem, který doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně nejdéle do 10 dnů kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2019